شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5 پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهش گرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

همان گونه که از نتایج پژوهش نیز برآمد تغییرات سود تقسیمی از عواملی می باشد که تأثیر چندانی در پیش بینی تغییرات سود آتی شرکت ها در بازار بورس ندارد لذا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود می تواند از یافته های علمی این پژوهش بهره برده و وقت خود را صرف سایر متغییرها نمایند تا این متغیر همچنین این وضعیت برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی را دارند نیز صادق می باشد اما بر اساس فرضیه فرعی دوم تغییرات سود تقسیمی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایینی را دارند به نسبتاَ بهتر می باشد همچنین در فرضیه فرعی دیگر ما مشخص گردید که تغییر سود تقسیمی و تغییر سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند به نسبت متوسطی می تواند تغییرات سود آتی شرکت را پیش بینی کنند به همین خاطر در تصمیم گیری ها توصیه می گردد به عامل ارزش دفتری به عنوان یک متغیر تاثیر گذار نگریسته گردد. هم چنین با در نظر داشتن نایج بعدی تلطّف به حقوق صاحبان سهام نیز  می تواند تا حدّی ما را در تصمیم گیری ها یاری نماید.یکی  دیگر از متغیر هایی که در مطالعه ها نیز ثابت گردید تأثیر تعیین کننده ای در پیش بینی تغییرات سود آتی در شرکت ها دارد متغییر سود هر سهم می باشد که این متغییر تاثیر نسبتا بالایی بر این اقدام دارد بر طبق نتیجه فرضیه فرعی چهارم نیز می توان نتیجه گرفت در تصمیمات بهتر به متغییر سود هر سهم همزمان با در نظر داشتن متغیرهای قابلیت پیش  بینی جریان های نقدی بالا،ارزش دفتری بالا و همچنین حقوق صاحبان سهام بالا توجه نمود زیرا که در نظر گرفتن این  متغییرها در کنار هم تا حد زیادی تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند به سرمایه گذاران ، تحلیل گران و سایر ذینفعان توصیه می گردد ، توجه بیشتری به عوامل مرتبط با تغییرات سود آتی داشته باشند و آن را در مدل های تصمیم گیری خود لحاظ نمایند .پس به گونه کلی می توان گفت که:  نتایج پژوهش نشان می دهد از بین سه متغیر اصلی با در نظر داشتن فرضیه علامت دهی سود هر سهم ارتباط قویتری  با تغییرات سود آتی دارد و همچنین از بین سه محرک مجازی ارزش بازار به دفتری بیشترین اثر را بین متغیرهای مستقل  ومتغیر وابسته دارد و بایستی آنها را مدنظر قرار دهند.

و  با در نظر داشتن نتایج کلی بدست آمده در تصمیم گیری ها ، عواملی زیرا  تغییرات سود تقسیمی و قابلیت پیش بینی جریان نقدی از اهمیت کمتری برخوردار می باشند.

به سرمایه گذاران ، تحلیل گران و سایر ذینفعان توصیه می گردد ، توجه بیشتری به عوامل مرتبط با تغییرات سود آتی داشته باشند و آن را در مدل های تصمیم گیری خود لحاظ نمایند .همان گونه که نتایج پژوهش نشان می دهد از بین سه متغیر اصلی با در نظر داشتن فرضیه علامت دهی سود هر سهم ارتباط قویتری  با تغییرات سود آتی دارد. همچنین از بین سه محرک مجازی ارزش بازار به دفتری بیشترین اثر را بین متغیرهای مستقل  ومتغیر وابسته دارد و بایستی آن را مدنظر قرار دهند.

با در نظر داشتن نتایج کلی بدست آمده در تصمیم گیری ها ، عواملی زیرا  تغییرات سود تقسیمی و قابلیت پیش بینی جریان نقدی از اهمیت کمتری برخوردار می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری