دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های فرعی

فرضیه های فرعی این پژوهش عبارت می باشد از:

1- ارتباط معنی داری بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی – ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- از دیدگاه کشاورزان طرفداری های دولتی تاثیر معنی داری بر  بهبود مدیریت پایدار منابع آب دارد.

3- بین سطح دانش و اطلاعات کشاورزان از برنامه های مدیریت پایدار منابع آب با بهبود مدیریت پایدار منابع آبی ارتباط معنی داری هست.

1-7- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش خرداد 1392 تا مهر 1392 می باشد.

1-8- قلمرو مکانی پژوهش

در این پژوهش ، قلمرو مکانی تمامی شالیزارهای شهرستان رشت می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی