دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

رشد جمعیت و گسترش سطح زیر کشت آب ی در سه دهه اخیر بهره برداری از منابع آب در سراسر جهان را افزایش داده و موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه جهانی و نها یتا کم ی ابی منابع آب شده می باشد (Hellegers P. 2002). بطوریکه بعضی عقیده دارند در آ ینده ای نزد یک رفاه جمعیت جهان بطور قابل توجه ی به بهره برداری بهینه و پایدار منابع آب های زیر زمینی و سطحی بستگی خواهد داشت (Bear J., Cheng A.H.D.,، 2000 و Minciardi R.,، 2007). در داخل کشورنیز طی سالهای گذشته به علت های متعددی نظیراستحصال بی رویه و غیر منطقی از منابع آب موجود بویژه آبهای زیر زمینی، بروز مشکلاتی نظیر خشکسالی و عدم رعایت اصول حفاظت در بهره برداری از منابع آبی، بعضی از منابع آبی کشور نابود شده و یا در معرض خطر نابودی  قرار گرفته اند (زارع مهرجردی م 1386.). این مسئله در بخش کشاورزی که بیش از 90 درصد حجم آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می دهد شر ایط حادتری را ا یجاد نموده و عامل آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده این بخش تبدیل شده می باشد (زیبایی م . 1386). در میان مدت یکی ازراهکارهای حل مشکل کم بود آب با در نظر داشتن عرضه محدود و متغیر آن مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارها ی مدیریتی همسو شامل سیاست های قیمت گذار ی آب و سیاست های متناسب در بخش کشاورزی می باشد. بعضی از محققین عقیده دارند که اگر چه سیاستهای نادرست سازمان ی باعث بهره برداری غیر بهینه از منابع آب می گردد ، اما قیمت پایین منابع آب و عدم پرداخت زارعین بر ای بهره برداری از آن منشا اصل ی ناکارآمدی در بهره برداری از منابع آب دربخش کشاورزی و تخریب آن می باشد (Dinar A. 2000). منابع آب زیرزمینی که در حدود یک چهارم آب شیرین زمین را تشکیل می دهند، در اغلب نواحی خشک و نیمه خشک بعنوان تنها منبع برای مقاصد شرب و آبیاری در دسترس بهره برداران قرار دارند (Minciardi R., Robba M., Roberta S. 2007).

مدیریت صحیح آبیاری و کنترل عمق آب در سراسر فصل رشد می تواند موجب بهبود عملکرد برنج گردد. فاکون (18)، توسعه کشت ارقام پرمحصول ، بهبود مدیریت زراعی ، تغییر تاریخ کاشت، بهره گیری موثر از آب باران، کاهش مصرف آب در زمان آماده سازی زمین، تغییر در روش های کشت برنج، بهره گیری از زهاب در آبیاری برنج، کاهش مصرف آب در طول دوره رشد گیاه و بهره گیری از آبیاری تناوبی را موجب افزایش بهره وری مصرف آب در اراضی شالیزاری می داند. افزایش بهره وری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه منابع آب و افزایش تولیدات کشاورزی ، تأثیر مهمی در بهبود سطح رفاه بشر ها اعمال می کند. در شرایط بحران خشکسالی ، بهره برداری بهینه از واحد حجم آب، عدول از موازین کلاسیک تعیین نیاز آبی گیاه را اجتناب ناپذیر نموده می باشد. در چنین شرایطی با هدف تدوین الگوی مدیریت کارآمد آبیاری گیاهان، شناسایی ارتباط بین پارامترهای هیدرولوژیکی نظیر تبخیر، تعرق، تلفات عمقی و مطالعه فیزیولوژی گیاه و مرفواوژی خاک ضروری به نظر می رسد.

آبیاری شالیزار از مهمترین عملیاتی می باشد که بایستی در زراعت برنج بدقت انجام گردد. مقدار آب مورد نیاز برای برنج به عوامل متعددی نظیر روش کاشت، ابعاد کرت، تراکم بوته، مقدار مصرف کود، نوع و بافت خاک، شرایط زهکشی و اقلیمی و اکولوژیکی و رقم بستگی دارد. بحرانی ترین مرحله از نظر نیاز آبی در برنج در حدود 10روز قبل از گلدهی تا هنگام گلدهی میباشد. تنش خشکی موجب افزایش درصد عقیمی بعلت عدم توانایی دانه های گرده در نفوذ به تخمدان و کاهش عملکرد دانه می گردد. از آنجا که عقیمی پدیده ای غیرقابل برگشت می باشد تأمین آب پس از مرحله بحرانی اساساً بی تأثیر خواهد بود. تنش آب در مرحله رویشی نیز موجب کاهش ارتفاع گیاه، تعداد پنجه ها و سطح برگ میشود. اما در صورت تأمین آب و وجود زمان کافی تا گلدهی، گیاه خود را ترمیم خواهد نمود (اصفهانی، 1377).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی