دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

Contents

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- اظهار مسئله.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-4- اهداف پژوهش.. 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 11

1-5- پرسش های پژوهش.. 12

1-5-2- پرسش های فرعی.. 12

1-6- فرضیه های پژوهش.. 12

1-6-1- فرضیه اصلی.. 12

4-6-2- فرضیه های فرعی.. 13

1-7- قلمرو زمانی پژوهش.. 13

1-8- قلمرو مکانی پژوهش.. 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش.. 14

2-1-مقدمه.. 15

2-2-معرفی ناحیه مورد مطالعه.. 21

2-3-راندمان آبیاری در اراضی زراعی رشت.. 24

2-4-بحران ها و مسائل موجود پیرامون منابع آب.. 28

2-5-مدیریت منابع آب در کشاورزی.. 30

2-6-روش ها و فنون بهره برداری بهینه از آب کشاورزی.. 32

2-7-راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی.. 35

2-8-پیشینه پژوهش.. 40

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 40

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 41

2-9-مبانی نظری.. 42

2-10-روشهای اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی.. 43

2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی   45

2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم   45

2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش‌ها متداول‌ تر می باشد که عبارتند از: آبیاری قطره‌ای و آبیاری بارانی… 45

2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی….. 47

2-11-4-بهره گیری از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49

2-12- روشهای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی   51

2-13-سطح مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت   53

2-14-مطالعه جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55

2-15-ارتباط بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم: روش پژوهش.. 62

3-1- مقدمه.. 63

3-2- نوع پژوهش.. 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش.. 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوری داده ها.. 65

3-6- جمع آوری داده ها.. 65

3-6-1- اجزای پرسشنامه.. 66

3-6-2-  روایی پرسشنامه.. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه.. 67

3-6-4- روش نمره گذاری در ابزار سنجش.. 68

3-7- متغیرهای پژوهش.. 69

3-8- روش ها و آزمون های آماری.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

4-1-مقدمه.. 72

4-2- مطالعه و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کشاورزان   72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات.. 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار.. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش.. 77

4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش:.. 77

4-2-2- فرضیه فرعی اول پژوهش:.. 78

4-2-3- فرضیه فرعی دوم پژوهش:.. 79

4-2-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش:.. 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش.. 81

4-3-1- مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن سن آن ها   81

4-3-2- مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن تحصیلات آن ها   83

4-3-3- مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن تعداد افراد خانوار   85

4-3-4-مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن سابقه کار کشاورزی   86

4-3-5- رتبه بندی مولفه های عوامل مورد مطالعه.. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 90

5-1-مقدمه.. 91

5-2-  اختصار و نتیجه گیری.. 92

5-2-1- یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس.. 92

5-2-2- نتایج آزمون های آماری پژوهش.. 93

5-2-2-1- فرضیه اصلی:.. 93

5-2-2-2- فرضیه فرعی اول:.. 93

5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم:.. 94

5-2-2-4- فرضیه فرعی سوم:.. 94

5-2-3- یافته های جانبی.. 95

5-3- محدودیت های پژوهش.. 97

5-4- پیشنهادات.. 98

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 98

5-4-2- توصیه هایی برای محققین آینده.. 100

منابع و مآخذ.. 101

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی