دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول( 2-1) جایگاه بخش کشاورزی زیربخش آب در اقتصاد ملی (میلیون ریال)   56

جدول( 2-2)ارزش آب مصرفی، ارزش افزوده و ارزش داده و ستانده هریک از بخش ها   56

جدول( 3-1) تعداد سوالات اصلی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش   67

جدول( 3-2) نمره دهی به سوالات در طیف لیکرت.. 68

جدول (4-1) توزیع فراوانی سن کشاورزان.. 73

جدول (4-2) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.. 74

جدول (4-3) توزیع فراوانی تعداد افراد خانوار کشاورزان   75

جدول (4-4) توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی کشاورزان   76

جدول(4-5) آزمون t تک نمونه مربوط به فرضیه اصلی پژوهش   78

جدول(4-6) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی اول.. 79

جدول(4-7) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی دوم.. 80

جدول(4-8) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی سوم.. 81

جدول(4-9) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مطالعه نظرات کشاورزان با در نظر داشتن سن آنها.. 82

جدول(4-10) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن تحصیلات.. 84

جدول(4-11) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن تعداد افراد خانوار.. 86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول(4-12) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن سابقه کاری.. 87

جدول(4-13) رتبه بندی عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب   88 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (4-1) توزیع فراوانی سن کشاورزان.. 73

نمودار (4-2) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.. 74

نمودار (4-3) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.. 74

نمودار (4-4) توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی کشاورزان   76

 

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                صفحه

نقشه (2-1) نقشه جغرافیایی استان گیلان .. 22

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی