دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی


1-5- پرسش های پژوهش

1-5-1- پرسش اصلی

پرسش اصلی در این پژوهش این می باشد که مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت در چه سطحی می باشد؟

1-5-2- پرسش های فرعی

پرسش های فرعی در این پژوهش عبارتند از:

1- آیا ارتباط ای بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی هست؟

2- آیا ارتباط ای بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی – ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب هست؟

3- آیا طرفداری های دولتی بر بهبود مدیریت پایدار منابع آب تاثیر دارد؟

4- آیا بین سطح دانش و اطلاعات کشاورزان از برنامه های مدیریت پایدار منابع آب با بهبود مدیریت پایدار منبع آبی ارتباط ای هست؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

فرضیه اصلی این پژوهش این می باشد که ارتباط معنی داری  بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی هست.

4-6-2- فرضیه های فرعی

فرضیه های فرعی این پژوهش عبارت می باشد از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی