تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد این ضریب شاخص دقیقی می باشد که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) اندازه و مقدار آن را محاسبه نمود .

به دلیل اینکه متغیرهای پژوهش از نوع فاصله ای بوده روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس ((ANOVA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند بهره گیری شده می باشد .

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی می باشد که در آن کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می گردد. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر می باشد. هدف ضریب همبستگی ، اظهار ارتباط بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی می باشد. در صورتی که ارتباط متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک می باشد و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب  همبستگی ، منفی یک ، (-1) خواهد گردید. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده می باشد. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به گونه اختصار، ضریب همبستگی را می توان برای اظهار روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به مقصود کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این می باشد که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این می باشد که می تواند درمورد درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:

1) کشف همبستگی بین متغیرها

2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به گونه کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری می باشد که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه گیری نمود. همبستگی را به گونه معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری