تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت

در بخش بالا، جنبه اول سیاست توزیع سود سهام، یعنی ثبات سود سهام در دوره های مختلف، مورد بحث قرار گرفت. جنبه دوم این سیاست، نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت می باشد. واحدهای انتفاعی می توانند نسبت مزبور را در سطوح بالا یا پایین بدون در نظر داشتن ثبات آن در دوره های مختلف طرح ریزی کنند. اما تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در اقدام علیرغم ثبات نسبی مبلغ سود سهام پرداختی، نسبت پرداخت سود سهام شرکت های مختلف به گونه چشمگیری متفاوت می باشد. براساس تحقیقات مزبور، شرکتهای بزرگ معمولا نسبت پرداخت سود سهام بالاتری را در مقایسه با شرکت های کوچکتر و جدید نگهداری می کنند (شاملو،1389،ص28-27).

موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود

خط مشی تقسیم سود تعیین کننده پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می باشد و درصورت پرداخت اندازه سود تقسیمی و اندازه باقی مانده در شرکت نیز به آن وسیله اظهار خواهد گردید .Record Date تاریخی می باشد که در این تاریخ سهامدار بایستی مالک سهام باشد تا بتواند سود سهام را دریافت نماید.

EX-Dividend به معنی قبل از تاریخ ثبت شده جهت دریافت سود می باشد فروش سهام به صورت ex-dividend به معنی فروش آن قبل از Record Date می باشد و لذا خریدار آن، سود سهامی دریافت نمی نماید. Paymet Day تاریخ پرداخت سود سهام به دارندگان Record می باشد. علت در نظر داشتن سود سهام، اثر آن بر قیمت سهام شرکت می باشد. در کوتاه مدت، افزایش سود سهام منجر به افزایش قیمت آن می گردد. در بلند مدت، افزایش سود سهام، شرکت را از منبع وجوه کافی، جهت سرمایه گذاری مجدد، محروم می نماید، و لذا رشد شرکت محدودتر شده و قیمت سهام کاهش خواهد پیدا نمود. یکی از وظایف مدیر مالی تعیین خط مشی تقسیم سود بهینه می باشد به نحوی که ارزش شرکت(قیمت سهام) را حداکثر نماید.( نیکومرام و دیگران ، 1388)1

عوامل موثر بر سیاستهای تقسیم سود

شرکت ها برای تعیین اندازه سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیتهای دیگری را نیز بایستی مدنظر قرار دهند که مهمترین آنها عبارتند از

1. وضعیت نقدینگی

از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجوه از شرکت می باشد، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه بایستی نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد. پس شرکت ها سود تقسیمی خود را کاهش می دهند یا برای رفع سوء تعبیر سهامداران که این کاهش را نشانه عدم سود آوری شرکت تصور نکنند، از موسسات تأمین مالی استقراض کرده و سود را در سطح قبلی نگه می دارند. شرکتی که سود آور و در حال توسعه می باشد، زیرا وجوه نقد خود را در دارایی های ثابت و جاری دایمی به کار   می برد، ممکن می باشد نقدینگی کافی نداشته باشد.

  1. دسترسی شرکت ها به بازارهای پول و سرمایه

هرچه توانایی شرکت ها در گرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد، انعطاف پذیری آنها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی گرفتن وام، ممکن می باشد به شکل توانایی شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. هرچه شرکت بزرگتر و سازمان یافته تر باشد، دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد. با دسترسی به وجوه حاصل از طریق بدهی، مدیریت ممکن می باشد نگرانی کمتری در مورد تأثیر پرداخت سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد (برهانی، 1387،13)2.

3.محدودیت های قراردادهای استقراض

معمولاً محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می گردد تا توانایی شرکت را در پرداخت اقساط وام های خود بالا ببرند.

یکی از محدودیت های متداول این می باشد که پرداخت سود سهام را منوط به تحصیل سود پس از تاریخ استقراض می کند و تنها از محل این سودها می باشد که می­توان سود سهام را پرداخت نمود. محدودیت دیگری که در قراردادهای سهام ممتاز اعمال می گردد این می باشد که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز، نمی توان هیچ گونه سودی به سهامداران عادی پرداخت نمود، مگر اینکه سود سهام ممتاز دوره جاری و سود سهام ممتاز معوقه دوره های قبل کلاً پرداخت شده باشد. (همان منبع ، 14)قراردادهای وام از دو جهت بر تصمیم مدیران برای پیشنهاد تقسیم سود موثر می باشد:

الف- رعایت نسبت های مالی مندرج در قراردادهای وام و پیوستهای آنها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- الزام به باز پرداخت اقساط وامها در سر رسید مقرر.

در بسیاری از قراردادهای وام ، وام دهنده به خاطر تضمین بازگشت وام، رعایت مواردی را برای وام گیرنده، در قراردادهای وام اجباری می نماید. مثلاً:

– وام گیرنده مجبور به رعایت نسبت های حداقل مالکیت، جاری و یا سرمایه در گردش گردد.

– مجاز به تقسیم سود سال های قبل بدون موافقت قبلی وام دهنده نباشد.

از سوی دیگر، پرداخت اقساط وام ها، به نقدینگی و تصمیم های آتی مدیران در فعالیت های جاری واقعی آنها، بسیار موثر می باشد، این اقساط گاه بسیار سنگین و گاه بازپرداخت آنها مستلزم برنامه ریزی اساسی نقدینگی می باشد. معمولاً یکی از منابع تامین پرداخت اقساط، سود نقدی شرکت می باشد و چنانچه قسمت عمده سود بین سهامداران تقسیم گردد، مدیران ممکن می باشد ناگزیر به صدور سهام و یا اخذ وام های سنگین تر و یا حذف برنامه های توسعه آتی خود به جهت رعایت پرداخت اقساط وام ها گردند. در این موارد نیز جداول نقدینگی که با عنایت به راه حلهای مختلف تهیه شده باشد بسیار مناسب می باشد (اسلامی بیدگلی ، 1370 ، ص20-14).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری