ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه

هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش علمی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع پژوهش قرار دارد. مقصود از روش پژوهش علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد. در واقع روش پژوهش علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد (کیقبادی و ستاری،1354 ، 89)[1].

کارل پوپر[2] شناخت را جستجوی حقیقت میداند . جستجوی پر وسواس برای یافتن نظریه های علمی ، واقعی و تبیین دهنده . از دید وی جستجوی حقیقت را نباید با رسیدن به یقین و قطعیت ، یکسان دانست و بایستی میان آن دو تفاوتی دقیق قائل گردید . بشر جائزالخطاست و لذا تمام شناخت بشری خطاپذیر و نامطمئن می باشد . این امر بدین معناست که ما بایستی همواره علیه خطاهای خود پیکار کنیم و علیرغم تمام مراقبت ها و تدابیر ، هیچگاه نمی توانیم یقین حاصل کنیم که مرتکب خطا نشده ایم . خطا و اشتباه زمانی صورت میپذیرد که ما یک نظریه علمی را درست میپنداریم ، درحالیکه این نظریه نادرست می باشد . لذا مبارزه با این خطا یا اشتباه ، به این معناست که ما در جستجوی خود به دنبال حقیقت عینی ، نادرستی و کذب را از راه آزمون و سنجش بیابیم و از میان برداریم . وظیفه و هدف فعالیت علمی چنین می باشد : نزدیکتر شدن به حقیقت عینی ، حقیقت بیشتر ، حقیقت جالبتر ، حقیقت قابل فهم تر . در این راستا بایستی بپذیریم که شناخت بشری خطا پذیر می باشد ، هیچگاه نمی توانیم یقین و قطعیت را هدف علم قلمداد کنیم . شناخت علمی و دانش ما همواره در قالب فرضیه بوده و چیزی غیر از دانش حدسی نمی باشد . شناخت حتی در گستره طبیعی ، فرضیات و حدسیاتی می باشد که با نظریه های جدید تر و درست تر ابطال پذیر می باشد . از همین رو بایستی درهای دانش ما همواره بر روی نقد و تجدید نظر گشوده باشد و از بوته های سخت آزمایش و در تقابل با حدسیات مخالف و رقیب ، سربلند بیرون آید . به بیانی دیگر می توان گفت که قوانین شناخته شده طبیعی چیزی غیر از توصیفاتی با بالاترین درجه احتمال نیست . (گودرزی ،1388 ، 64 )1.

بعد از آنکه موضوع پژوهش انتخاب گردید ، محقق بایستی آن را به روشنی و وضوح اظهار کند . مشکل یا مساله بایستی تشریح و اهمیت آن از نظر پژوهش توجیه گردد . زیرا منابع و امکانات محدود می باشد ، موضوع پژوهش بایستی به قدر کافی تبیین گردد تا تخصیص منابع برای آن موجه و قابل قبول باشد . همچنین قلمرو پژوهش بایستی محدود باشد تا امکان تبیین و تشریح آن فراهم گردد . ضمناً موضوع نباید آنقدر جزیی باشد که از نظر پژوهش بتوان آن را صرف نظر کرد و لزومی به مطالعه نباشد  (ایران نژاد پاریزی ، 1385 ، 39 ) 2.

در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پژوهش، ویژگی های پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

[2] – Karl Puoper

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری