عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه

هدف از انجام هر نوع پژوهش و پژوهش علمی کشف یک واقعیت می باشد و و اقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع قرار دارد.مقصود از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی می باشد که در جریان بهره گیری از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد.معرفت هر کسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت های او از محیط دارد که ممکن می باشد روا یا ناروا باشد. شناختی که بوسیله پژوهش نسبت به محیط ایجاد می گردد، در واقع شناختی می باشد که متکی به نظاره و تجربه انسانی می باشد که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع گردد می تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته های علوم انسانی هر کدام با روش خاص خود انجام می گیرد که به‌آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می گردد. یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع واهداف آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا اورا هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده، یاری نماید. در واقع می توان بدین گونه مطرح نمود که روش پژوهش در واقع مسیر رسیدن به نتیجه پژوهش و یافتن پاسخ سوال پژوهش می باشد.

در این فصل متدولوژی پژوهش را اظهار می کنیم. روش پژوهش ، جامعه مطالعاتی ، قلمرو پژوهش ،نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

2-3 روش پژوهش

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه می باشد. نخست آنکه درمورد یک چیز، یک مانع یا یک جایگاه مبهم تردید هست، تردیدی که نیازمند تعیین می باشد.در هر پژوهش آغاز بایستی نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران،170،1381)1.

پس پژوهش بر منبای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی می باشد. یعنی مطالعه وجود ارتباط و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون، و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی ( با استقاده از اطلاعات گذشته) می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری