تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2  مفاهیم سود در سطح اقدام ( نحوه بهره گیری از آن توسط بهره گیری کنندگان)

مفاهیم سود در سطح اقدام، به موارد زیر مربوط می باشد:

  • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان
  • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده
  • تصمیمات مدیریت درمورد مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود

تحقیقات رفتاری انجام شده در حسابداری نیز با موارد مذکور بالا مرتبط می باشد.  دربخش زیر به گونه مختصر، رویکرد عملی در ارتباط با سود گزارش شده مورد مطالعه قرار  می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده می باشد که سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند، اما سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد بهره گیری قرارمی دهند. پس، فرض بر این می باشد که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران، هست( سافکن ،1999،ص46)[1].

بسیاری از پژوهشگران کوشش کرده اند که شواهدی را درمورد فرض هیات استانداردهای حسابداری مالی، به تبیین بالا، بدست آورند. بعضی از تحقیقات در جستجوی ارقام معینی بوده اند که سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان برای ارزیابی آینده واحد مورد بهره گیری قرار می دهند. این ارقام اصطلاحا شاخص های اختصار[2] نامیده شده اند زیرا، این شاخص ها، موفقیت یا شکست نسبی واحد انتفاعی را اختصار می کنند. سود هر سهم یکی از این شاخص هاست که در تحقیقات دانشگاهی مورد توجه بسیار بوده می باشد.

ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار میان سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات، سهامداران فعلی تصمیم گیری می کنند که سهام خود را بفروشند یا نگهدارند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم می گیرند که سهام واحد انتفاعی را خریداری یا سرمایه خود را در جای دیگر سرمایه گذاری کنند. پس انتظارات مربوط به توزیع آتی منابع میان صاحبان سهام، تأثیر با اهمیتی در تصمیمات سرمایه گذاری اعمال می نماید. چنانچه ارتباط ای بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن می باشد سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سودهای آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. در مورد بسیاری از واحدهای انتفاعی، اطلاعات مرتبط با پیش بینی های سود در مقایسه با پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت، به مقصود پیش بینی قیمت آتی سهام در بازار مربوط تر فرض شده می باشد. توزیع سود سهام در بلند مدت نیز مبتنی بر سود انباشته و عوامل رشد واحد انتفاعی فرض می گردد. پس انتظارات مربوط به سودهای آتی توسط بسیاری از سرمایه گذاران مورد بهره گیری قرار می گیرد تا توزیع سود سهام را در آینده پیش بینی کنند و توزیع سود سهام در آینده نیز عامل با اهمیتی در تعیین قیمت سهام به شمار می رود.

2-4-2 رویکرد بازار سرمایه

در ارتباط با آثار بالقوه ارقام سود بر بورس اوراق بهادار، تحقیقات بسیار گسترده و متنوعی انجام شده می باشد. یافته های اصلی این تحقیقات بسیار جالب توجه و موجب انقلاب فکری در حسابداری شده، اگرچه تاکنون آثار عملی نداشته می باشد.

مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم این گونه تحقیقات پیشنهاد می کند که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش بینی شده، اثر مستقیم بر قیمت بازار سهام دارد و مورد درخواست سرمایه گذاران می باشد اگرچه فرضیه بازار کارآمد متضمن عدم امکان انتفاع اشخاص بر اثر داشتن این اطلاعات می باشد.

اولین نظاره درمورد ارتباط سود حسابداری با قیمت اوراق بهادار توسط آقایان بال و براون[3] ارائه گردید. نتایج این پژوهش یعنی نوسان قیمت اوراق بهادار همسو با نوسان سود حسابداری، از آن وقت تاکنون بارها در تحقیقات مختلف تایید شده می باشد.

به اظهار دیگر، رفتار بازار سرمایه به مثابه این می باشد که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد. همبستگی بین سود حسابداری و قیمت اوراق بهادار کامل نیست. دلیل اول برای فقدان همبستگی کامل، بکارگیری طیف وسیعی از اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری توسط بازار سرمایه می باشد. دلیل دیگر برای نبود همبستگی کامل این می باشد که نوسانات سود حسابداری بعضا به دلیل روشها و قواعد حسابداری می باشد که آثار اقتصادی فوری را در بر ندارد.(همان منبع،ص191- 178)1

[1].SFAC No. 1999, P 43&46

[2] .Summary  Indicators

[3] Ball  and  Brown

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید