ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

1-2-5 نتایج فرضیه اول

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید ، به این نتیجه رسیدیم که سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ارتباط  مثبت و معنی داری دارد که ضریب همبستگی به اندازه 0.37 می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن برابر 0.12  می باشد، نشان می دهد که 12% از تغییرات رتبه نقد شوندگی شرکتها به خط مشی تقسیم سود سهام وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطۀ خطی ومثبت بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها هست.

2-2-5 نتایج فرضیه دوم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید ، ضریب  بیشتر از صفرsig  حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست در بازار سرمایه ایران ارتباط ندارد .

البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابقی تاثیر مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش مد نظر قرار نگرفته اند .

3-2-5 نتایج فرضیه سوم  

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید ، ضریب  بیشتر از صفرsig  حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش در  کلیه سالها در بازار سرمایه ایران ارتباط ندارد .

البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابفی تاثیر مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش مد نظر قرار نگرفته اند .

3-2-5 نتایج فرضیه چهارم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید ، ضریب  بیشتر از صفرsig  حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در کلیه سالها در بازار سرمایه ایران ارتباط ندارد .

البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابفی تاثیر مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش مد نظر قرار نگرفته اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری