دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) اظهار مسئله:

مشکل و مسئله ای که اینجانب را واداشت پژوهش حاضر را به انجام برسانم پایین بودن نرخ کارایی وعملکرد کارکنان بود.که این پژوهش بر مبنای یکی از راه های افزایش کارایی که همان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان می باشد انجام گرفته گردید.مانطور که آگاه هستیم معضلات زیادی در راه رسیدن سازمان به اهدافش هست. که همیشه این معضلات ناشی از کمبود منابع و امکانات نیست بلکه امروزه یکی از عمده ترین موانع سازمان درراه رسیدن به اهدافشان آگاه نبودن کارکنان از فعالیت ها و وظایف و اهداف سازمان می باشد.

گفته های متفاوت و غیرقانع کننده کارکنان و افراد یک سازمان در مورد هدف واحد کاری خود و تبیین فعالیتهای موسسه خود دلیل قانع کننده ای در وجود معضلات عمده در این زمینه می باشد.همانطور که گفته گردید عدم شناخت کافی و آگاهی کارکنان از اهداف و فعالیتهای سازمان مانع بزرگی درراه رسیدن سازمان به اهداف خود می باشد.لذا فعالیتهاو آموزشهای لازم از جانب سازمان و مدیریت برای شفاف سازی عملیات و فعالیتهای سازمان و اهداف آن برای توجیه کارکنان بایستی انجام گیرد.

سازمان یک نهاد اجتماعی می باشد که دارای هدف و نظامی می باشد که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه,فعالیتهای خاص انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد.برای تحقق اهداف هر سازمان,نیروی انسانی آن سازمان تأثیر مهمی راایفا می کند,به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد,همان عملکرد سازمان می باشد. (مقدس˛1372˛18_1)

بایستی هدف های شغلی برای کارکنان موسسه تعیین و روشن گردد و در راستای هدفها و مقاصد سازمان قرار گیرد.مدیران می بایستی هدفهای دقیق و مشخصی برای خود و کارکنانشان معین کنند.هدفهای دقیق و مشخص عالیترین عملکردها را موجب می شوند.(رضائیان˛1372˛288).

مدیریت بر مبنای هدف یک راه موثر مشارکت افراد در تعیین هدف و در نتیجه افزایش کارائی آنان می باشد.(موریس˛1368˛139).

بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای هدف لازم می باشد که در موسسه سلسله مراتبی برای هدفهای متناسب به وجودآید.این شیوه تاکید خاصی بر اندازه مشارکت واحدهای اجرائی سازمان دارد.(کازمایر˛1368˛61).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.