دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

 1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
 2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
 3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
 4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
 5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.

 

1-5)  چارچوب نظری پژوهش:

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

 1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
 2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
 5. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
 6. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.