دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

گام اول به مقصود شناخت و تبیین درست هر مفهوم ارائه تعریفی روشن از آن می باشد. معمولاً تعاریفی که متخصصان برای یک موضوع و مبحث خاص مطرح می­کنند، تا حدود زیادی بیانگر ویژگی­های آن مبحث بوده و می­تواند ویژگی­های آن را تا حد قابل قبولی مطرح نماید. به همین مقصود به اظهار تعاریف و مفاهیمی پرداخته می­گردد که توسط کارشناسان این فن ارائه شده می باشد. از این رو برای سنجش درجه توسعه­یافتگی روستایی و رتبه­بندی روستاها از نظر توسعه­یافتگی، کارشناسان این فن شاخص­ها و معیارهای متعددی را مطرح کرده­اند و مورد آزمون قرار داده­اند. توسعه روستایی یک مفهوم پیچیده می باشد و دیدگاه مشترک در میان دانشمندان در مورد ابعاد آن وجود ندارد و پارامترها و شاخص های مختلفی برای تعیین درجه توسعه­یافتگی پیشنهاد شده می باشد .وجود چنین تعاریف گوناگونی دال بر گستردگی و اهمیت موضوع بوده و این که از زوایای متفاوت می­توان به توسعه روستایی نگریست.

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد با در نظر داشتن طرح مسئله و اهداف پژوهش، مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش در چهار بخش مورد مطالعه قرار گیرد. آغاز در بخش اول با بهره گیری از منابع و متون معتبر مفاهیم توسعه، روستا، توسعه روستایی اظهار گردید. در بخش دوم به تعریف برنامه ریزی روستایی و اهمیت روستا مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در بخش سوم به مطالعه مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان اختصاص دارد و در بخش چهارم نیز چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید.

 

2-2- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

2-2-1- توسعه

   واژه توسعه[1] در لغت به معنای خروج از لفاف می باشد. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش­های مربوط به آن می باشد که جوامع برای متجدد شدن بایستی از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، 1384). توسعه عبارت می باشد از وسعت دادن یک پدیده در ابعاد مختلف که جامعیت داشته و دربرگیرنده توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییرات رفتار نیز می­باشد. توسعه اساسا یک عملکرد انسانی می باشد که در آن وضعیت مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود با سایر کشورها

[1]– development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟