دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

) چارچوب نظری :

چهارچوب نظری، بنیانی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار می گردد.این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه ی پژوهش، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که مطالعه پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). چهارچوب نظری پژوهش ارتباط­ای می باشد بین متغیرهای مستقل و وابسته که هر کدام از آنها عبارتند از: مشتری مداری (متغیر مستقل) و وفاداری (متغیر وابسته) و رضایت مشتری (متغیر تعدیلگر). از این رو مدل مفهومی پژوهش حاضر به ترتیب زیر خواهد بود:

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش


1-6) فرضیات پژوهش :

فرضیه های اصلی:

 

 • مشتری مداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان تاثیر مثبت دارد.
 • رضایتمندی تأثیر تعدیل کننده ای در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان اعمال می کند.

 

فرضیه های فرعی:

 • مشتری مداری بر وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات تاثیر مثبت دارد.
 • مشتری مداری بر وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات تاثیر مثبت دارد.
 • رضایتمندی تأثیر تعدیل کننده ای در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری نظری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان اعمال می کند.
 • رضایتمندی تأثیر تعدیل کننده ای در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری رفتاری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان اعمال می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • مطالعه ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان
 • مطالعه تأثیر تعدیل کنندگی رضایت مندی در ارتباط با مشتری مداری و وفاداری

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان