عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام

برای انتخاب نهایی خط مشی سود سهام، عوامل مختلفی همانند علت های خرید سهام توسط سهامداران، محدودیت های پرداخت سود سهام و همچنین شرایط فعلی شرکت از لحاظ مالی و عملیاتی را در نظرگرفته، و در این چهارچوب کلی، شرکت امکان انتخاب خط مشی های متفاوت سود سهام را، پیش بینی می کند که در این بخش ذیلا ً مورد بحث قرار می گیرد

پرداخت سود سهام پایدار (بدون تغییر )

شاید بتوان گفت که تعیین خط مشی تقسیم سود غالباً بر اساس سیاست تقسیم سود سهام قبل انجام می گیرد. این کار انتظارات سهامداران را در دریافت اندازه معینی سود به گونه مداوم، برآورده می کند وتأثیر چندانی بر قیمت سهام در بازار نمی گذارد، این خط مشی ممکن می باشد در سال هایی که درآمد کاهش پیدا می کند باعث کمبود نقدینگی شرکت گردد، اگر شرکت دارای نقدینگی احتیاطی کافی باشد درصورت کاهش درآمد نیز شرکت با مشکل جدی روبرو نخواهد گردید .

پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر

تصمیم برای کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردی اتخاذ می گردد که شرکت فرصت سرمایه گذاری با سود بالایی را در پیش داشته باشد، و برای برنامه ریزی نیازمند وجه نقد باشد. این کار ممکن می باشد درتحلیل سهامداران که درانتظار درآمد دایمی هستند تأثیر گذاشته، و قیمت بازارسهام را کاهش دهد. برای به حداقل رساندن این تأثیر منفی، شرکت ممکن می باشد اعلام کند که سطح سود سهام درآینده تثبیت خواهد گردید، وهیأت مدیره کاهش بیشتری را در سود سهام پیش بینی نمی کند .

اعلام اینچنین نظرات از طرف هیأت مدیره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمینان می دهد، حتی در شرایطی شرکت اعلام کند، که در صورت ایجاد فرصت، برای سرمایه گذاری های جدید اقدام خواهد نمود، که در نتیجه موجب افزایش سود سهام خواهد گردید.

پرداخت سود سهام پایداردر سطح بالاتر

معمولاً افزایش سود سهام توسط شرکت، زمانی تصمیم گیری و اعلام می گردد که درآمد آن در حد بالایی رشد داشته، و نیازی به وجه نقد برای توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبی، بر قیمت سهام عادی تأثیر می گذارد در بسیاری از موارد، درآمد بالاتر، باعث افزایش قیمت سهام می گردد.

تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد

نامطلوب ترین سیاست گذاری سود سهام تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد می باشد. امتیاز این سیاست گذاری این می باشد که، مدیریت را از بیشترین انعطاف در بهره گیری از وجوه نقد توزیع نشده برای سرمایه گذاری برخوردار می سازد، اما نوسانات و بی ثبات بودن پرداخت سود سهام، که باعث کاهش نسبی قیمت سهام عادی شرکت خواهد گردید، مزیت فوق الذکر را خنثی و بی اثر می کند .

سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده

این خط مشی برای  شرکت هایی که دارای درآمد دوره ای و رشد محدود هستند، مورد بهره گیری قرار می گیرد، در سال هایی که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدینگی اضافی بلا بهره گیری می باشد، سود سهام فوق العاده اعلام می گردد .

عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت

معمولاً این آخرین خط مشی می باشد که یک شرکت به آن متوسل می گردد. دو دلیل برای این تصمیم هست: اول اینکه اگر شرکت با معضلات جدی مالی روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه برای شرکت امکان سرمایه گذاری با سودآوری بالا ایجاد شده باشد، و شرکت به سود سهام توزیع نشده، برای تأمین وجوه مالی این سرمایه گذاری، نیاز داشته باشد؛ در این حالت شرکت می تواند اثرات منفی برقیمت سهام را با تبیین دقیقی در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثی کند (همان منبع)3 .

محتوای اطلاعاتی سود سهام

شرکت بایستی همیشه این سوال را مطرح کند که، چه اطلاعاتی با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می گذارد، می توانیم استنباط کنیم که این اعلام حاوی اطلاعاتی می باشد. این اعلام خود به خود کمک چندانی نخواهد نمود مگر اینکه معلوم گردد، مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه گذاران فاقد آن هستند.

محققان بر این باورند که تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوی اطلاعاتی مهمی می باشد، به ویژه در مواقعی که اندازه سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود. معمولا در یک بازار کارا، مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمایه گذاران این پیام را بدهد که سود سالهای آتی کاهش خواهد پیدا نمود. (جهانخانی و پارساییان، 1388)1

مکاتب فکری در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه می باشد که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال استریت و مدیران عالی رتبه شرکتها کوشش کرده اند تأثیر سرمایه گذاری مجدد سود شرکت ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند، نتایج این تحقیقات را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود.

1- آن دسته از تحقیقاتی که به مطالعه ارتباط بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می پردازد که اکثراً مبتنی بر دو نظریه هستند:

الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت )

ب) نظریه نامربوط بودن(عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

2- آن دسته که به مطالعه اثرات علامت دهی (اطلاع رسانی )اعلام سودسهام بر ارزش شرکت      می پردازند[1]طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد.

3- آن دسته که به مطالعه تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می پردازند(تئوری صاحب کار). طبق این نظریه، سیاست تقسیم سود تابعی از ترکیب علایق سهامداران می باشد .

4- آن دسته از مطالعاتی که ارتباط بین سرمایه گذاری، سود تقسیمی و سود رابررسی می کند، و با بهره گیری از روش های رگرسیونی کوشش در مدل سازی بین متغییر های فوق دارد (بهرام فر،1383 ،ص31)2.

[1].Signaling Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید