دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول 3-1- تقسیمات شهرستان رودبار براساس تقسیمات کشوری 42

جدول شماره 3-2- جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان رودبار 1385 42

جدول 3-3- جمعیت و خانوار دهستان های شهرستان رودبار بر حسب تقسیمات کشوری 1385 43

جدول 4-1- رتبه‌بندی بخش‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1385 53

جدول 4-2- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 54

جدول 4-3- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس روش تاپسیس در سال 92: 55

جدول 4-4- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392: 57

جدول 4-5- رتبه بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1385 58

جدول 4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 59

جدول 4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1392 60

جدول 4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392 61

جدول 4-9: رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات سال 1385 62

جدول 4-10-  رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل سال 1385 63

جدول 4-11: رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1385 65

جدول 4-12- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال 1385 67

جدول 4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال 1385 69

جدول 4-14: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1385 70

جدول 4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1385 71

جدول 4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال 1385 73

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال 1385 74

جدول 4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال 1385 77

جدول 4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392 78

جدول 4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل سال 1392 79

جدول 4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1392 81

جدول 4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال 1392 83

جدول 4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال 1392 85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4-24: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1392 86

جدول 4-25-  رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1392 87

جدول 4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال 1392 88

جدول 4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال 1392 90

جدول 4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال 1392 92

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟