ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها

مرحله اول ) تعریف فرضیه های H0 و H1 :

قبل از اینکه ادعا گردد که حکمی معتبر می باشد ، بایستی شواهد کافی در تایید آن بدست آورده گردد  . در نتیجه ، شخص تحلیلگر بایستی حکم را غلط بداند ، مگر اینکه داده های بدست آمده خلاف آن را تایید کنند . قاعده پذیرفته شده ، این می باشد که محقق فرض H0 را آزمون نماید و بر اساس تایید یا رد فرض H0 به تحلیل فرضیه پژوهشی بپردازد . واضح می باشد که تعریف آماری فرض H0 بایستی دارای مرز مشخصی باشد تا محقق بتواند آن را آزمون نماید . پس چنانچه فرضیه پژوهش ، مرز مشخصی داشته باشد ( = ) ، H0 نشان دهنده ادعا ( فرضیه پژوهش ) خواهد بود ، اگر این طور نباشد نقیض آن در H0 تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H1  قرار خواهد گرفت . آن چیز که مسلم می باشد فرض H1 و H0 مکمل یکدیگر هستند . با این توصیف فرض H0 گاهی اظهار کننده نقیض ادعا خواهد بود .

مرحله دوم ) تعیین توزیع نمونه گیری و نوع آماره آزمون :

توزیع نمونه گیری به شرط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد . بسته به این فرضیه پژوهشی ، چه نوع پارامتری را اظهار می ‌کند ، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد نمود . آماره آزمون ، همان متغییر استاندارد می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله سوم ) تعیین سطح معنی داری [1] و تصمیم گیری :

با در نظر داشتن این که سطح اطمینان در نظر گرفته شده در این پایان نامه 95 درصد می باشد بر این اساس در مورد رد یا پذیرفته شدن فرضیه ها نتیجه گیری شده می باشد . به این شکل که اگر مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد باشد فرضیه مورد نظر تایید شده و اگر این طور نباشد فرضیه رد خواهد گردید . در رگرسیون هر فرضیه دارای یک ضریب می باشد که علامت این ضرایب نشان دهنده نوع ارتباط متغییر مستقل هر فرضیه با متغییر وابسته پژوهش می باشد . برای تعیین نوع راابطه و شدت ارتباط نیز از ضزیب همبستگی و ضریب تعیین بهره گیری شده می باشد .

آزمون نرمالیتی : در این پژوهش آغاز نرمال بودن داده ها در هر فرضیه به کمک این آزمون مطالعه شده می باشد . فرض صفر و فرض مقابل نرمال بودن داده ها بصورت زیر می باشد :

H0 : داده ها نرمال هستند

H1 : داده ها نرمال نیستند

برای آزمون فرض بالا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف[2] بهره گیری شده می باشد . به این ترتیب فرض صفر هنگامی رد میشود که مقادیر سطح معنی داری [3] کمتر از 5 درصد باشد .

10-3 روش آزمون فرضیه ها

در آزمون کلیه فرضیه های این پژوهش از “رگرسیون” خطی چند گانه بهره گیری میشود.

فرضیه اصلی : خط مشی های تقسیم سود با معیارهای نقد شوندگی و عدم نقد شوندگی ارتباط دارد .

فرضیه فرعی اول : سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها ارتباط دارد .

LIQUIDITY MEASURES 1 i,t  =  α + β1 DPS i,t + β2  SIZE i,t + β3  BM i,t

فرضیه فرعی دوم : سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ارتباط دارد.

LIQUIDITY MEASURES 2 i,t  =  α + β1 DPS i,t + β2  SIZE i,t + β3  BM i,t

فرضیه فرعی سوم : سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش ارتباط دارد.

LIQUIDITY MEASURES 3 i,t  =  α + β1 DPS i,t + β2  SIZE i,t + β3  BM i,t

فرضیه فرعی چهارم  : سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ارتباط دارد .

LIQUIDITY MEASURES 4 i,t  =  α + β1 DPS i,t + β2  SIZE i,t + β3  BM i,t

LIQUIDITY MEASURES 1 i,t   = رتبه نقد شوندگی شرکت i در دوره t

LIQUIDITY MEASURES 2 i,t   = نسب نقد شوندگی آمیوست برای شرکت i در دوره t

LIQUIDITY MEASURES 3 i,t   = نرخ گردش برای شرکت i در دوره t

ILLIQUIDITY MEASURES i,t   = نسبت عدم نقد شوندگی شرکت i در دوره t

DPS i,t = سیاست تقسیم سود شرکت i در دوره t

SIZE i,t = اندازه شرکت i در دوره t

BM i,t = نسبت ارزش دفتری به بازار

[1] – sig

[2]– KS

[3]– sig

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری