تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با در نظر داشتن مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم نمود. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با در نظر داشتن داده های حسابداری ارزیابی می گردد در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد (شاملو،1389،ص13-12). معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

سود[1] ، رشد سود[2]، سود تقسیمی[3]، جریان های نقدی[4]، سود هر سهم[5] و نسبت های مالی (شاملROA[6] ، ROE[7]، P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام[9] و نسبت Qتوبین[10]).

معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

ارزش افزوده اقتصادی(EVA)[11]،ارزش افزوده بازار(MVA)[12] .

1-14-2 معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت ها

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم براطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری که اکثراٌ با بهره گیری از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[13] و نرخ بازده داراییها (ROA)[14] می باشند.

 سود

سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با در نظر داشتن فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می گردد. در پایان سال مالی به مقصود تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم گردد که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده می باشد. پس سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد.

سود هر سهم(EPS)

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت. سود هر سهم ممکن می باشد بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت گردد یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری گردد و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع گردد. مهمترین مساله این می باشد که آیا اطلاعات سود هر سهم بایستی فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APB در بیانیه شماره 15 بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید، زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و مطالعه پتانسیل شرکت بمنظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد. البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد، و در چنین مواردی تاکید بیشتر بایستی بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم. مانند ایرادات ارقام سوددهی[15] و منجمله EPS اینست که به تنهایی منعکس کننده اندازه ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند. همچنین توجه داشتن به EPS در برنامه ریزی ها به اهمیت سیاست های تقسیم سود تصریح ای نمی کند. البته علت های فوق نشان می دهد که EPS تنها یک روی سکه می باشد به بیانی دیگر در تعیین ارزش یک شرکت فقط کمیت سود مهم نیست بلکه بایستی به کیفیت آن نیز توجه گردد، یعنی اینکه سود با چه اندازه سرمایه گذاری حاصل شده می باشد و هزینه سرمایه چقدر بوده می باشد.

با در نظر داشتن اینکه در معیارهای حسابداری سود مورد تاکید می باشد، این مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزینه در صورت سود و زیان مقصود کنیم یا یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه، می تواند در سود هر سهم تأثیر بسزایی داشته باشد. به عقیده استورات این تأثیر زمانی اوج می گیرد که شرکت مجاز به انتخاب یک روش از بین چند روش حسابداری باشد.

نرخ رشد سود

نرخ رشد از حاصل ضرب نرخ سرمایه گذاری در نرخ بازده بدست می آید. پس ممکن می باشد که دو شرکت دارای نرخ رشد سود مشابهی باشند در حالی که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن می باشد شرکتی دارای نرخ بازده 10 درصد و شرکتی دارای نرخ بازده 15 درصد باشد. برای اینکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهی داشته باشد، لازم می باشد که شرکت اول سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا نرخ بازده کمتری دارد. در حالی که شرکت دوم به دلیل نرخ بازده بهتر با سرمایه گذاری کمتری به همان نرخ رشد سود دست پیدا خواهد نمود (شاملو،1389،ص14-13).

[1] .Profit

[2] .Profit Growth

[3] .Dividend

[4] .Cash Flows

[5] .Dividend

[6] .Return on Assets

[7] .Return on Equity

[8] .Price-To-Earning Ratio

[9] .Market-To-Book

[10]. Q-Toobin

[11] .Economic Value Added

[12] .Market Value Added

[13]. Return on Equity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[14] .Return on Assets

[15] .Earnings

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری