تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریات نامربوطی سیاستهای سود با قیمت سهام

 فرضیه مودیلیانی و میلر (M.M.Theory)

مطابق نظر مودیلیانی و میلر، خط مشی تقسیم سود، بر ثروت سهامداران تأثیری ندارد. آنها استدلال می کنند که ارزش سهام موسسه، به عایداتش بستگی دارد و عایدات نیز، تابع سیاستهای سرمایه گذاری موسسه می باشد، از این رو وقتی تصمیمی در مورد چگونگی سرمایه گذاری موسسه اتخاذ می گردد، دیگر تصمیم تقسیم سود و عایدات، در تعیین ارزش سهام واحد تجاری، دارای اهمیت نیست. فرضیه مزبور که از این پس به اختصار آن را فرضیه MM می نامیم، بر فرض های زیر مبتنی می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- موسسه در شرایط بازار کامل سرمایه فعالیت می کند، و تحت این شرایط رفتار سرمایه گذاران عقلایی می باشد و اطلاعات برای همه به سادگی در دسترس می باشد و هزینه های معاملاتی وجود ندارد. همچنین در بازار کامل سرمایه، هیچ یک از سرمایه گذاران آنقدر بزرگ و قوی نیستند، که بتوانند بر قیمت بازار سهام اثر بگذارند.

2- مالیات صفر فرض شده و یا در صورت وجود، نرخ های مالیاتی قابل اجرا برای سود سرمایه، و سود سهام، اختلاف چندانی ندارند.

3- ریسک و عدم اطمینان وجود ندارد، یعنی قیمت های آینده، قابل پیش بینی بوده، سودهای سهام دارای قطعیت می باشد، و نرخ تنزیل یکسانی برای تمام بخش ها، در همه زمان ها، هست. پس r مساوی k برای همه می باشد. تحت فرض های MM، r مساوی نرخ تنزیل خواهد بود و برای همه سهام یکسان می باشد، در نتیجه قیمت هر سهم، بایستی به اندازه نرخ بازده، که ترکیبی از سود سهام و سود سرمایه می باشد، تعدیل گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید