تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست های متداول تقسیم سود

شرکت های سهامی عام بایستی در ارتباط با تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست های مورد بهره گیری در سایر شرکت های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح گردید بایستی مورد توجه قرارگیرند. اگرچه می توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت، اما اکثرسیاست های تقسیم سود در یکی از سه گروه اصلی به تبیین ذیل طبقه بندی می شوند.

1.نسبت سود تقسیمی ثابت

شرکت می تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت بهره گیری کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند. آن روشها به قرار ذیل می باشد :

الف)پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب)پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصی از سود خالص سال های قبل

ج)انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار می باشد در بلندمدت رعایت گردد.

درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می تواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد، اما شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد.

2.پرداخت سود ثابت

بسیاری از شرکتها در زمینه پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباً به صورت پایدار اقدام می کنند. متداول ترین روش که بسیاری از شرکت ها در سال های اخیر در پیش گرفته اند این می باشد که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ میافزایند. شرکتی که سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس گذارده باشد با اعلان اندازه سود تقسیمی هر سهم، پیام مهمی را به سهامداران مخابره می کند، به ویژه زمانی این امر اتفاق می افتد که اندازه سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی می باشد، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می کند به سهامداران و گروه های ذینفع این پیام را می دهد که از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی

بعضی از شرکت ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر اندازه سود تقسیمی هر سهم بیافزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این می باشد که شرکت می تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از اندازه سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از معایب کاربرد چنین روشی این می باشد که نوعی توقع در سهامدارن به وجود می آورد و هر سال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد (برهانی،1387، ص 23-21).

توجیه ثبات سود سهام

هدف اولیه سیاست پرداخت سود سهام شرکت های سهامی معمولا در نظر داشتن منافع سهامداران می باشد. توجیه سیاست ثبات سود سهام نیز مستلزم نشان دادن این می باشد که پیروی از این سیاست به منفعت سهامداران می باشد. علت های توجیه ثبات سود سهام عبارتند از:

سرمایه گذاران ممکن می باشد سود سهام دریافتی را صرف مخارج زندگی خود کنند که این مخارج تقریبا از یک ثبات نسبی برخوردار می باشد. کاهش سریع سود سهام موجب بروز اختلال در وضعیت مالی سهامداران می گردد و ممکن می باشد آنان را به فروش بخشی از سهام خود ناگزیر کند.

افزایش قابل توجه سود سهام نیز موجب ایجاد وجوه نقد اضافی نزد سهامداران  می گردد که سرمایه گذاری مجدد آنرا ایجاب می نماید. فروش یا خرید سهام، مستلزم پرداخت حق العمل به کارگزاران و تحمل هزینه های دیگر می باشد که در صورت ثبات پرداخت سود سهام می توان از آن پرهیز نمود.

سطح پرداخت سود سهام در دوره جاری، از دیدگاه سهامداران، متضمن اطلاعاتی درمورد توان پرداخت سود سهام در آینده نیز می باشد. کاهش سود سهام از دید سرمایه گذاران به معنای انتظار مدیریت برای سود کمتر در دوره های آتی می باشد در حالی که تغییر ندادن سود سهام، به معنای ثبات سود آوری، و افزایش سود سهام به معنای انتظارات خوش بینانه مدیریت برای سود بیشتر در دوره های آینده تلـقی می گردد. از سوی دیگر شرکتی که دارای سیاست یکنواخت توزیع سود سهام نیست، اطلاعات قابل اتکایی درمورد سودآوری آتی شرکت ارائه نمی دهد و در نتیجه موجب افزایش مخاطره سهام خواهد گردید.

بعضی از موسسات مالی که سرمایه گذاری های عمده ای در سهام شرکت ها به عـمل  می آورند ممکن می باشد بنا به الزامات قانونی سهام شرکتهایی را خریداری کنند که سابقه خوبی از لحاظ پرداخت سود سهام داشته اند. با در نظر داشتن حجم بالای سرمایه گذاری های این قبیل موسسات می توان پیش بینی نمود که اندازه تقاضای آنان، بر قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری