عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

بین سود حسابداری و قیمت سهام عادی از طریق سه حلقه ارتباطی زیر، یک وابستگی منطقی هست:

ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سودهای پرداختی آتی

ارتباط بین سودهای پرداختی آتی و سودهای حسابداری آتی

ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

ارتباط بین سودهای گذشته و جاری با سودهای حسابداری آتی، در قالب فرآیندی متغیر که سود را درطی زمان توصیف می کند، اظهار می گردد. از این رو وقایعی که در یک دوره مشخص روی        می دهند، ممکن می باشد موقتی باشند و انتظار نرود که اثر یکسانی روی دوره های آتی سود داشته باشند، به گونه مثال حوادث اسف بار و اعتصابات دو نمونه از این وقایع هستند.

سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها درمورد توانایی پرداخت آتی سود سهام می گردد، جزو اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری به حساب می آید. پیش بینی سود، قسمتی از یک فرآیند تحلیلی وسیع می باشد که در آن توجه نهایی به پیش بینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی می باشد؛ به بیانی دیگر، سودها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم درمورد توانایی آتی پرداخت سود به شمار می آیند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی تجزیه وتحلیل سود شامل موارد زیر می باشد:

چه ارتباطی بین سود و توانایی آتی پرداخت آن تحت روشهای مختلف حسابداری هست؟

چه ارتباطی بین داده های قابل نظاره فعلی و سودهای آتی هست؟

در ارتباط با موضوع اول می توان گفت که عوامل مشخصی وجود دارند که ممکن می باشد به گونه دائم سطح سود حسابداری را تحت تاثیر قرار دهند، اما تاثیر این عوامل به گونه ای نیست که دلالت بر گوناگونی قدرت پرداخت سود داشته باشند. ماهیت سیستم گزارشگری یکی از این عوامل اصلی به حساب می آید. به عنوان مثال تورم پیش بینی نشده که در آن درآمدها و بعضی از هزینه ها افزایش می یابند را در نظر بگیرید؛ بعضی هزینه ها مثل استهلاک که به بهای تمام شده تاریخی ثبت  می شوند، تغییر نخواهد نمود، نتیجه آن یک افزایش در سود خالص خواهد بود که ناشی از نرخ تورم می باشد و با تغییر در توانایی پرداخت سود همراه نیست.

در ارتباط با موضوع دوم، سودهای آتی را می توان از طریق برآورد تک تک اجزای صورت سود و زیان و جمع جبری آن ها، توصیف نمود. طبق این دیدگاه، پیش بینی سود حسابداری آتی شامل موارد زیر می باشد:

ارزیابی توزیع:

تعداد خروجی های آتی

قیمت آتی خروجی ها

تعداد ورودی های آتی

قیمت آتی ورودی ها

روش حسابداری مورد بهره گیری برای تبدیل این داده های خام به اعداد سود(غلامی،1389،،ص35)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری