عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

آن چیز که در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر،ارتباط معناداری متغیر های مستقل و متغیرهای کنترل پژوهش با نقد شوندگی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384 تا 1388وجود دارد ،این می باشد که رتبه نقد شوندگی ارتباط مثبت و معنی داری با خط مشی تقسیم سود سهام دارد.

4-5 پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن نتایج فرضیه اول پیشنهادی مبتنی بر یافته این فرضیه، به تبیین زیر ارائه می گردد.

  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه اول؛به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می گردد،که با مفهوم خط مشی سود بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.
  • به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می گردد،که با مفهوم رتبه نقد شوندگی به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام ، بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.

با در نظر داشتن نتایج فرضیه های دوم تا چهارم به دلیل عدم وجود ارتباط معنا دار بیه متغیرهای پژوهش پیشنهادی ارائه نمیگردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری