عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش  می پردازیم.

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (3-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییر سود تقسیمی و تغییر سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن187/0است ؛که این ضریب همبستگی اندازه پایینی می باشد و در واقع متغیر یاد شده نمی تواند به صورت مستقل اقدام کند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 033/0می باشد، نشان می دهد که 3.3% از تغییرات سود آتی به تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و ارتباط خطی و مثبت بین تغییرات سود تقسیمی  و تغییرات سود آتی هست ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.نتایج مربوط به فرضیه های فرعی به صورت ذیل اظهار می گردد:

1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (15-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییر سود تقسیمی و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی دارند،  هست و مقدار آن174/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه پایین می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 024/0 می باشد، نشان می دهد که 4/2% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (19-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییر سود تقسیمی و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی پایینی دارند،  هست و مقدار آن216/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 040/0 می باشد، نشان می دهد که 4 % از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (23-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییر سود تقسیمی و تغییر سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند،  هست و مقدار آن436/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیرهای یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 185/0 می باشد، نشان می دهد که 5/18 % از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری