تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 نمونه و نمونه گیری

در بسیاری از زمینه های کاربردی ،محققان در صدد تعین پارامترهای جامعه هستند ،اما دسترسی به آنها به گونه مستقیم با سرشماری جامعه امکان پذیر می باشد .در چنین جایگاه های ،محققان ناچارند به نمونه های از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا نمایند.نمونه را اینگونه می توان تعریف نمود«تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد»(آذر و مومنی،1380،ص6)1.برای این که مطمئن شویم نمونۀ انتخاب شده،نمایندۀ واقعی جامعه می باشد،بایستی آن را به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کنیم هرچند که چنین انتخابی به ندرت انجام می شود و بیشتر جنبۀ ایده آلی دارد.در نمونه گیری تصادفی همۀ اعضای جامعۀ تعریف شده برای انتخاب شدن شانس برابر دارند.(دلاور،1388،ص122)2 .

شرکت های نمونه از کل جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:

 1. به مقصود همگن شدن نمونه آماری در سال های مورد مطالعه قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
 2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد.علت انتخاب این معیار این می باشد که تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثر گذار نباشد.
 3. شرکت جزءشرکت های ذیل نباشد:

1-3.سرمایه گذاری

2-3.واسطه گری مالی

3-3.چند رشته ای صنعتی

4-3.انبوه سازی املاک و مستغلات

5-3.بانکها و موسسات اعتباری

علت انتخاب این معیار ،ساختار متفاوت صورتهای مالی این شرکت ها در مقایسه با شرکت های تولیدی می باشد.

 1. ارزش بازار شرکت در پایان سالهای 0 8الی 87 مشخص و برای هر سال ،سهام شرکت طی آن سال مورد معامله قرار گرفته باشد.علت انتخاب این معیار ،بهره گیری از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیر مستقل در یکی از فرضیه ها می باشد.
 2. اطلاعات ذیل برای هر ((سال – شرکت ))موجود باشد:
  • صورت تطبیق سود عملیاتی با خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی برای سال tو صورت جریان وجوه نقد برای سال t-1
  • ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال t,t-1
  • درصد سود ناخالص بزرگتر از صفر باشد(منفی بودن درصد سود ناخالص روی نتایج آماری تاثیر گذار می باشد.)

با در نظر داشتن موارد فوق الذکر در خصوص انتخاب نمونه و با در نظر داشتن نمونه در دسترس تعداد اعضای نمونه تحت مطالعه شامل  100شرکت برای دوره زمانی 6 ساله که 600 داده سال – شرکت  می باشد که اطلاعات آنها برای سالهای 81 الی 87 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری