دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

) وفاداری نظری

تعریف نظری: عبارت می باشد از  نظری که منجر به ایجاد یک ارتباط می گردد. وفاداری نظری به عنوان ترجیح برند، قصد  خرید و تعهد بلند مدت به یک برندو سازمان و گرایش به تبلیغات دهان به دهان مثبت تعریف می گردد. وفاداری نظری یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد برای یک محصول یا خدمت در آینده، بوسیله تکرار خرید می باشد. تعهد مشتریان هنگامی برای سازمان ارزشمند می باشد که به خرید واقعی تبدیل گردد (وظیفه دوست و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی : رویکرد نظری وفاداری به برند شاخص های تعهد، اعتماد،رضایت، تعلق خاطر و دلبستگی به یک برند را در بر می گیرد. بر این اساس مقصود از وفاداری نظری مشتری به در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات30 تا 36 میباشد.

 

1-7-4-1) وفاداری رفتاری

تعریف نظری: وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک دوره طولانی مدت  به خریداری و بهره گیری کردن از یک کالا یا خدمت ادامه می دهند. وفاداری رفتاری شامل تکرار خرید می باشد. در این رویکرد وفاداری اساساً به الگوهای خرید گذشته نسبت داده می گردد و انگیزه ها و تعهد مشتریان به برند در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد(وظیفه دوست و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی : وفاداری رفتاری نیز از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 37 تا 42 میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان