دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی پیدا نمود نمی­گردد، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف می باشد و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا می باشد؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن بهره گیری گردد، به گونه مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار می باشد که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­گردد پس اجزای گوناگون بایستی به گونه­ای متناسب و همنوا در جهت اهداف نظام اقدام کنند. به بیانی دیگر همان گونه که هاروی[1] اظهار نظر کرده می باشد، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر می باشد به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

2-2-7- عمران روستایی:

عمران روستایی[2] عبارت می باشد از جنبش در جهت بهبود شرایط زیستی با همکاری جدی و در صورت امکان با ابتکار افراد یک جامعه، یا جنبش در جهت بهبود شرایط زندگی در یک واحد اجتماعی با همکاری و ابتکار افراد همان اجتماع (آسایش، 1374).

در ادبیات روستایی کشور ما، عمران روستایی بخشی از توسعه روستایی می باشد که پروژه­های زیر ساختی مناطق روستایی از قبیل راه­سازی، برق رسانی، آب رسانی، بهسازی بافت فیزیکی و تاسیسات رفاهی و خدماتی را شامل گردیده و زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد.

مفهوم لغوی عمران به آبادانی و تمدن اشارت دارد و از این رو به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی می­گردد و مضمون آن عبارت می باشد از برآیند رشد، افتراق و تطور طبیعی یک نظام طی تحولاتی متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کامل­تر: ویا عمران عبارت می باشد از پیشرفت از یک حالت یا شکل ساده­تر «وجود» به یک حالت یا شکل پیچیده­تر در ساخت یا کاربرد آن «وجود» ( شهبازی، 1372)

از دیدگاه بین المللی، کنفرانس بانک جهانی در سال 1975 نتیجه می­گیرد که عمران روستایی عبارت از یک استراتژی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی گروه­های خاصی از مردم می باشد که قشرهای فقیر جامعه به شمار می­رود. هدف عمران روستایی نو کردن جامعه روستایی و خارج کردن آن از حالت انزوا و پیوند دادن آن به بخش­های مدرن اقتصاد ملی می باشد. در سمیناری تحت عنوان«شیوه­های عمران روستایی در آسیا» عمران روستایی به صورت زیر تعریف گردید:

عمران روستایی فرایندی می باشد شامل افزایش مداوم توانایی مردم روستاها برای کنترل بیشتر محیط خود توام با توزیع عادلانه­تر منافع حاصل از این کترل.

سمینار مذکور سه مطلب اساسی این تعریف را به قرار زیر مشخص نمود:

[1]– David Harvey

[2]– Rural Land use

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟