دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست نمودارها

عنوان                                                     صفحه

 نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 63

 نمودار 4-2) نمودار ستونی اندازه تحصیلات 64

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن 65

نمودار 4-4) نمودار ستونی تعداد پرسنل 66

نمودار 4-5) نمودار ستونی رشته تحصیلی 67

 نمودار 4-6) نمودار ستونی پست سازمانی 68

نمودار 4-7) نمودار ستونی سابقه خدمت 69

 نمودار 4-8) نمودار ستونی نوع استخدام 70

نمودار 4-9) نمودار ستونی وضعیت تاهل 71

نمودار 4-10) نمودار ستونی ارتباط رشته و شغل 72

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آگاهی 73

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام مشارکت 74

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام کلاس آموزشی 75

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام پاداش 76

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام کارایی 77

 

فهرست اشکال

عنوان                                                     صفحه

 شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش 7

 

فهرست فرمول ها

عنوان                                                     صفحه

فرمول شماره 1………………………………………………………………………………………………………………………………56

فرمول شماره 2……………………………………………………………………………………………………………………………………….58

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.