دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

) انواع تقسیم بندی اهداف:

در یک تقسیم بندی هدفها بر سه نوع تقسیم می شوند

هدفهای فردی˛سازمانی˛اجتماعی.

اهداف فردی

افراد برای رسیدن به خواسته ها و اهداف خـــود کوشش می کنند و سازمان می تواند وسیله ای برای نیل به این اهداف باشد و سازمانها نیز برای بقا خود بایستی به گونه دقیق اهداف افراد را شناسایی و در جهت ارضای آنها به شکل معقول، منطقی و هدفمند اقدام کند. به بیانی دیگر، وجود نیاز، فرد را وا می دارد که در جهت آن کوشش کند.

اهداف سازمانی

نحوه شکل گیری و ویژگیهای اساسی سازمان: وقتی فعالیتهای افراد به صورت مشترک با محدوده های مشخص تعریف گردد یک سازمان شکل می گیرد. برای تشکیل سازمان افراد آغاز به شکل غیررسمی در یک جا جمع می شوند و نتیجه تصمیمات خود را برای تشکیل یک سازمان به شکل مدون و مکتوب در می آورند و سازمان رسمــــــی را می سازند. وقتی سازمان رسمی تشکیل گردید افراد در داخل سازمان برای رفع نیازهای اجتماعی خود، دوباره سازمانهای غیررسمی را به وجود می آورند.

اهداف اجتماعی

چنانچه ماموریت و سیاستهای سازمانی در راستای انتظارات و ارزشهای جامعه تعریف گردد و به نیازهای فردی و شخصی نیز در حد مقبولیت و مشروعیت توجه گردد. هدفهای بعدی برای فرد، دستیابی به هدفهای اجتماعی می باشد. در نظر داشتن نیازهای اجتماعی و نیازهای برتر از آنجا نشأت می گیرد که بشر ضمن اینکه از نیروی تعقل برخوردار می باشد موجودی اجتماعی می باشد و در کنار یک گروه کوچک یا بزرگ در مجموعه بزرگتر به نام اجتماع& زندگی می کند. این اجتماعی دارای حرمت و تکریم زیادی می باشد به طوری که همه افرادی که در این اجتماع زندگی می کنند بایستی رفتار و کردار خود را با مصـالح جامعه هماهنـگ سازنـد. در حقیقت اندیشه برابری و همسانی ذاتی و زیستی& در ذهن انسانها اصل را به وجود آورد و بسیاری از کارهای عــــــام المنفعه مانند درمان بیماریهای واگیر& بازرسی داروها و مواد غذایی و… از همین اصل ریشه گرفته می باشد. از مسئولیت اجتماعی تعاریف مختلف صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
دسته بندی : پایان نامه