دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

 چکیده:

 

پژوهش حاضر به عنوان ّپایان نامه اینجانب شامل 5فصل می باشد.هدف از این پژوهش کشف ارتباط بین آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان می باشد.موسسه انتخاب شده برای انجام این پژوهش شعب  بانک ملی ایران در سطح شهرستان رشت می باشد.در جهت انجام این پژوهش کار جمع آوری اطلاعات آغاز گردیده می باشد و نتایج حاصل از این اطلاعات در متن پژوهش بصورت کامل اظهار شده می باشد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان ارتباط مستقیم هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید