دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست جداول

عنوان………………………………………. صفحه

 جدول 3-1) نتایج آلفای کرونباخ 59

 جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 63

جدول 4-2 )جدول فراوانی اندازه تحصیلات 64

 جدول4-3) جدول فراوانی سن 65

جدول4-4) جدول فراوانی تعداد پرسنل 66

جدول4-5) جدول فراوانی رشته تحصیلی 67

جدول4-6) جدول فراوانی پست سازمانی 68

جدول4-7) جدول فراوانی سابقه خدمت 69

 جدول4-8) جدول فراوانی نوع استخدام 70

جدول4-9) جدول فراوانی وضعیت تاهل 71

جدول4-10) جدول فراوانی ارتباط رشته و شغل 72

 جدول 4-11) جدول توصیفی آگاهی 73

 جدول 4-12 )جدول توصیفی مشارکت 74

جدول4-13) جدول توصیفی کلاس آموزشی 75

جدول 4-14) جدول توصیفی پاداش 76

جدول 4-15) جدول توصیفی کارایی 77

جدول 4-16) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 78

جدول 4-17) جدول همبستگی اندازه پاداش کارکنان و کارایی 79

جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی 80

جدول 4-19) جدول همبستگی اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان 81

جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان 82

جدول 4-21) جدول همبستگی اندازه تحصیلات کارکنان  و کارایی آنان 83

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.