دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 2

1-2) اظهار مسئله 2

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4) اهداف پژوهش 6

1-4-1) اهداف اصلی 6

1-4) اهداف فرعی 6

1-5) چارچوب نظری 7

1-5) پرسش های پژوهش 7

1-6) فرضیه های پژوهش 7

1-8) تعریف مفهومی و  عملیاتی متغیرها 8

1-8-1) متغیرهای  مستقل 8

1_8_2 ) متغیر وابسته 9

1-8) قلمرو پژوهش 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-1) قلمرو زمانی 9

1-8-2) قلمرو مکانی 10

1-8-3) قلمروموضوعی 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

2-1) سازمان 13

2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان 13

فهرست مطالب

عنوان…………………………………….. صفحه

2-1-2) انواع سازمان ها:    14

2-1-3) شکل سازمان 71

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها 18

2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19

2-1-7) هدف   21

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف   21

2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف   22

2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان   24

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان    25

2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25

2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها  29

2-1-7-8) ویژگی هدفها:   29

2-1-7-9)نظریه هدفگذاری:    29

2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر  30

2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی    31

2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه 32

2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان      33

2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان  34

2-1-12) کارائی:  35

فهرست مطالب

عنوان…………………………………… صفحه

2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی  36

2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان  37

2-1-12-3)  مبانی نظری اندازه گیری کارائی………………………………………………………………………………..38

2-1-12-4)  اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها……………………………………………………..38

2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی  40

2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41

2-2-2) تلفن بانک  42

2-2-3)  تلفنبانک غیر متمرکز  44

2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان:  44

2-2-5) شعبه تمام خودکار بانک ملی ایران  45

2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز 46

2-2-7) اهداف نظام بانکی 47

بخش سوم: پیشینه پژوهش  48

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 54

3-2) فرآیند اجرای پژوهش 54

3-3) روش پژوهش 54

3-4) جامعه و نمونه آماری 55

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 57

3-5-1) روایی پرسشنامه 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………… صفحه

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 62

4-2) توصیف متغیرهای پژوهش 62

4-2-1) جنسیت   63

 4-2-2) تحصیلات 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل. 66

4-2-5) رشته تحصیلی 67

4-2-6) پست سازمانی 68

4-2-7) سابقه خدمت 69

4-2-8) نوع استخدام 70

4-2-9) وضعیت تاهل 71

4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72

4-2-11) آگاهی . 73

 4-2-12) مشارکت. 74

4-2-13) کلاس آموزشی   75

4-2-14) پاداش . 76

4-2-15) کارایی . 77

 4 ـ 3) آزمون فرضیه های پژوهش   78

4-3-1) آزمون فرضیه اول 79

4-3-2) آزمون فرضیه دوم 80

4-3-3)آزمون فرضیه سوم    81

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم    …………………… 82

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم   83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه 85

5-2) نتیجه گیری پژوهش 85

5-3) نتایج آمار توصیفی 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات پژوهش 88

5_6) پیشنهادات آتی پژوهش 89

5_7 ) محدودیت های پژوهش 89

منابع  و ماخذ 90

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.