عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- اختصار پژوهش

در این پژوهش ما به مطالعه همبستگی بین تغییرات سود تقسیمی،سود هرسهم،تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی با در نظر گرفتن سه محرک قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام پرداختیم. به مقصود آزمون تأثیرسه متغیراصلی فوق الذکر بر متغیر وابسته ما به طرح سه فرضیه اصلی به تبیین ذیل پرداختیم:

1-« بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست».

2-« بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست ».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-« بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست ».

سپس به مقصود آزمون تأثیر محرکهای فوق الذکربررابطه سه متغیر اصلی و متغیر وابسته نیز به طرح سه فرضیه فرعی برای هر کدام از سه فرضیه اصلی به تبیین ذیل پرداختیم:

فرضیه فرعی 1 – 1 : ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی  2 – 1: ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی 3- 1 : ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی 1 – 2 : ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی  2 – 2: ارتباط بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی 3- 2 : ارتباط بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی 1 – 3 : ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی  2 – 3: ارتباط بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

فرضیه فرعی 3- 3 : ارتباط بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت می باشد.

به مقصود آزمون فرضیات فوق نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80الی85 را انتخاب نمودیم. نمونه انتخابی شامل 100 شرکت بود. بعد از انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات(79 الی 87) مربوط به نمونه انتخابی، فرضیات فوق را مورد آزمون قرار دادیم که نتایج آزمون فرضیات به تبیین ذیل می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری